הגיל השלישי
  הדור השלישי >> תקנון האתר

הגעת לגיל שמותר ...להנות מהחיים! הצטרף אלינו

 

תקנון האתר

 
כללי
ברוכים הבאים לאתר "הדור השלישי" (להלן: "האתר").
האתר מנוהל ומופעל על-ידי הדור השלישי באינטרנט בע"מ (להלן: "החברה"), בכפוף להוראות תקנון זה להלן.
באתר זה ניתן למצוא תכנים ו/או שירותים שונים, לרבות בנושא דורות בכלל והדור השלישי בפרט.
מטרתנו היא להעמיד לעיון ושימוש כל המעוניין בכך אתר איכותי ומעניין, נושא דגל בתחומים אלה.
2. התקנון
תקנון זה נועד להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר.
בתקנון זה, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, יישום תוכנה, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע או עניין אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, ע"י החברה ו/או על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים וזכות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.
התקנון נוקט בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.
הוראות תקנון זה הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.
בהעדר הסכמה לאיזה מהתנאים הכלולים בתקנון זה, הנך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש באתר או בתכניו.
3. הגישה לאתר
יכול שהגישה לתכנים באתר, כולם או חלקם, תהיה כרוכה בתשלום, ו/או בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה, ו/או במסירת פרטים אישיים, והחברה שומרת על זכותה לבקש זאת ממך כתנאי לשימוש באתר או חלקו. החברה תוכל להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי.
מטרת החברה היא להציג את תכני האתר, לרבות פרסומות, ברצף וללא הפסקה. אולם החברה אינה מבטיחה קצב גלישה מסויים, ואינה מבטיחה העדר קשיים בקצב הגלישה ו/או קצב הורדה ו/או קצב הזנה של נתונים, מידע, קבצים, או תכנים אחרים, אשר יכולים להשתנות מעת לעת, ויכול שיהיו איטיים או מהירעם, כתלות במשתנים רבים, לא כולם בשליטת החברה.
זאת ועוד, יכול שהאתר ו/או הגישה לאתר, כולו או חלקו, יהיו חסומים מדי פעם בפעם לצפייה או לשימוש, עקב קשיי תקשורת ו/או לצרכי עדכון ו/או תחזוקה, ו/או מסיבות אחרות. בזמנים אלו יתכן שתתקשה או לא תוכל לצפות בתכני פרסומות או תכנים אחרים באתר, ו/או להזין או לקבל מידע מהאתר, ויכול שעבודתך תופסק ללא השלמה ו/או שמירה. אנו מתנצלים מראש על מצבים של אי נוחות כלשהי, ומבקשים כי תשמור מראש כל חומר שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן.
4.  תכני האתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעסוק באתר בכל נושא ותחום לפי שיקול דעת החברה.
החברה תבחר לפי שיקול דעתה אלו שירותים לכלול באתר, אם בכלל, או מעת לעת, ואם לספק שירותים חדשים ו/או להפסיק שירותים קיימים, וזאת ללא חובת הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מודגש בזה, כי אין לראות במסרים שיועברו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, בין בפורומים, ובין בדרך אחרת, כייעוץ פסיכולוגי, ייעוץ משפטי, או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו. דברים אלו אמורים גם לגבי משתתפים אחרים. 
החברה עשויה לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק, ולעדכן מעת לעת גם את מראה האתר ואופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר פרסום באתר של מודעות פרסומת או תכנים מסחריים אחרים (להלן: "פרסומות").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באתר בעצמה מודעות פרסומת ו/או מודעות אחרות; החברה אינה מתחייבת להשיב לפונים למודעות כאלו, והיא תשיב רק למי שרלוונטי בעיניה, אם בכלל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשגר לתיבת דואל שאותה מסרת בהרשמה, פרסומות ומסרים מסחריים. הנך רשאי לבקש מהחברה להפסיק שיגור של הודעות דואל כאמור, אולם במקרה זה החברה רשאית להחליט להפסיק את חברותך באתר.
הנך מאשר בזאת את הסכמתך כי הפרסומות שיכללו באתר ו/או בדואל, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.
5.  קישורים
באתר נמצאים קישורים פנימיים כמו גם קישורים לאתרים אחרים. לחברה אין כל שליטה או פיקוח על חומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרים אחרים כמתן אישור לאתרים או לתוכנם. יתכן כי במהלך הזמן חלק מהקישורים לא יפעלו היטב או בכלל, או כי התכנים הכלולים בו ישתנו, או יימחקו.
6. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
החברה מכבדת זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, ומבקשת כי גם אתה ואחרים תעשו כן.
אתר זה, תכניו הם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתקנון זה.
אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את זכויות הקניין הרוחני באתר כשל החברה בלבד ו/או כמותרים לשימוש החברה ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, מדגמים, פטנטים, יצירות, שמות מסחריים, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי הכרוך ביישומו והפעלתו של האתר, וכל זכות קניין רוחני אחרת, בין שנרשמה, בין שהוגשה בקשה לרישומה, ובין שנעשה בה שימוש בפועל (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").
אין לראות באמור לעיל יומרה של החברה לנכס לעצמה זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ועליך לכבד גם את אלו.
צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעה של החברה ו/או הסכמתה, מתבקשים לפנות לחברה ולדווח לה על כך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את החברה במצב כזה.
7.  הזנת תכנים לאתר
במסגרת הפעילות באתר, תוכל לכתוב מאמרים, לנהל יומני רשת (BLOG) (להלן "בלוג"), לפרסם מידע בפורומים, או להזין אליו תכנים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון לאפשר מעת לעת.
הנך מתבקש להזין לאתר רק תכנים מקוריים שלך ובבעלותך בלבד.
אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
אין להזין לאתר תכנים שאינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות להזין תכנים לשימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם הדבר יותר ע"י החברה במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי החברה לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור אם התכנים יפורסמו, או יפסיקו להתפרסם, או יוסיפו להתפרסם באתר, או יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחלט, ולפי צרכיה המסחריים, וללא הודעה מראש או בכלל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לשנות או למחוק תכנים שלך, כולם או חלקם, שעלולים להוות פרסומת מסחרית, או פרסום שעלול לפגוע בזכויות קניין רוחני, פרטיות, או שם טוב של כל אדם, או שיש בהם טעם לפגם, או לפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי של החברה, וללא הודעה מראש או בכלל.
הינך מעניק בזאת לחברה זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום בתכנים כלשהם שהזנת לאתר, לרבות העברתם לצדדים שלישיים ו/או הפצתם ו/או פרסומם במקום אחר, בכפוף למתן קרדיט לך ככותב מחד, ולאתר כמי שפרסמו.
הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שתזין לאתר ו/או תעביר לעיון החברה ו/או מי מטעמה.
זכויות הקניין הרוחני בשינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה שהחברה ו/או מי מטעמה שהזנת לאתר ו/או העברת לעיון החברה ו/או מי מטעמה, הינם של החברה.
אתה רשאי לפנות לחברה ולבקש מחיקה של כל חומר מקורי שלך. החברה תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן, בין בכלל, ובין בתוך זמן קצוב, ויתכן כי הנסיבות לא יאפשרו מחיקת חומר כלל.
אם אינך מסכים לתנאים לעיל, הינך מתבקש לא להזין תכנים לאתר.
אתה בלבד תישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל.
8. שימוש בתכני האתר
אין לעשות באתר ו/או בתכניו שימוש פוגעני כלשהו באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו, הינו לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם יותר ע"י החברה במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי החברה לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר.
בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני ללא הסכמת החברה, לרבות בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי או דרך אחרת.
העושה כן ללא היתר מפורש מאת החברה, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהחברה תמצא לנכון.
אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י החברה לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות החברה ו/או זכויות צדדים שלישיים בתכנים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה משום הסכמה להעברת זכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על העברה כזו במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לחברה, או שהחברה קיבלה מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, מאפשר לעשות "שימוש הוגן" ביצירה. שימושהוגן מותר, בכפוף לכל דין, למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן, ולאתר כמי שפרסם את התוכן. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפנות לכל אדם שפרטיו מופיעים באתר, או ניתנים להשגה דרכו, אלא בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה בכפוף להוראות החוק לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, הידוע גם בשם "חוק הספאם". לפי הוראות אלו, בין השאר, לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרוניתאו הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחהמוקלטת. הרשות לנמען קיימת, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת.
מובהר ומודגש כי החברה אינה צד לכל הכרויות ו/או קשרים בינך לבין צדדים שלישיים, ביוזמתך ו/או ביוזמתם, אם יהיו, והיא לא תישא באחריות כלשהי בגינם.
9.  שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר לחברה כפוף ל"תקנון הפרטיות" של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
10. אחריות
החברה נותנת לך ו/או לאחרים במה להחלפת מידע, מאמרים, הודעות, ותכנים אחרים, בין מסחריים ובין אם לאו, בכפוף לחובות החלים עליך בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
האתר, והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").
החברה לא מתחייבת לתת תמיכה טכנית או אחרת לגולשים, והיא לא תישא באחריות לשימוש, או העדר שימוש באתר, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר עקב הפסקת פעילות, תחזוקה, טעויות או שגיאות הכלולות בהם או חלקם.
החברה אינה מבטיחה שמישות, אחזקה, או מתן אחריות, לתכנים כלשהם שיורדו מהאתר ע"י הגולשים, אף אם תעמיד כאלה לשימושם, כגון משחקים ותוכנות.
החברה לא תשא באחריות לתכנים שתמסור או תזין לפרסום, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין אובעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עקב קישור לתכנים מהאתר ו/או אליו, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
החברה לא מתחייבת לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, בלתי תלויים בחברה ו/או באתר, היא עליך בלבד. בשמירת תכנים כאלו הינך כפוף להוראות כל דין ותקנון זה.
11. שיפוי
הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או כל מי מטעמה, בגין כל מעשה ו/או מחדל שעלול לגרום לחברה נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תקנון זה, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.
12. סמכות שיפוט והדין החל
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.
13. שינויים בתקנון
יכול שבהוראות תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי של החברה, ללא מסירת הודעה כלשהי מראש. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות חוק.
14. פנה אלינו
נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:
דואל : dorshlishi@dorshlishi.co.il
 

 


הוסף תגובה

כל הזכויות שמורות לאתר הדור השלישי